• Projectleider bereikbaarheid MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp. SBaB, september 2018-heden.
 • Projectmanager regionaal OV-Toekomstbeeld 2040, Provincie Noord-Holland, juli 2018-december 2019.
 • Programmacoördinator Investeringsagenda Metro, MET/Amsterdam, september 2018-april 2019.
 • Projectleider optimalisatie metro en spoor Zuid- en Westtak Amsterdam, gezamenlijk opdrachtgeverschap van Vervoerregio/NS/IenM, oktober 2016-januari 2018.
 • Programmamanager Investeringsagenda-Metro, Vervoerregio Amsterdam, januari 2017-heden.
 • Projectleider Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid, V&OR gemeente Amsterdam, juli 2016-1 januari 2017.
 • Senior adviseur bestuurlijk overleg MIRT, Stadsregio Amsterdam, juli 2016-1 januari 2017.
 • Procesmanager Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2025. Provincie Noord-Holland, augustus 2014-september 2015.
 • Procesevaluatie Texelhopper, Provincie Noord-Holland, mei 2015-augustus 2015.
 • Projectmanager ontwerp en financiering voor de herinrichten van de Rijkstraatweg in Haarlem (in opdracht van de provincie Noord-Holland), nov. 2016- december 2017.
 • Procesevaluatie en onderzoeksagenda verkeersprognosemodel VENOM, Stadsregio Amsterdam, medio maart-eind juni 2015.
 • Projectmanager Investeringsagenda OV, fasen 1 en 2 (opstellen en consultatie en programmering), Stadsregio Amsterdam, juli 2013- augustus 2014.
 • Projectmanager bestelling nieuw metromaterieel voor Amsterdam, SRA, maart 2012-december 2012.
 • Moderator expertcommissie vervoerprognoses IJmeerverbinding, RRAAM, juli-augustus 2012.
 • Procesmanager fase 1 en 2 Beter Benutten regionaal OV Amsterdam, SRA, november 2011-december 2012.
 • Projectmanager inspraak ombouw Amstelveenlijn, SRA, maart 2012-oktober 2012.
 • Projectmanager werkstroom vervoer, techniek en modellen IJmeerverbinding, Werkmaatschappij Almere Amsterdam, december 2010-september 2011.
 • Procesmanager programmabureau StedenbaanPlus, Zuidvleugelpartners, medio 2010-begin 2011.
 • Procesmanager Zuidvleugelnet, Provincie Zuid-Holland, SRR en SGH, 2010.
 • Projectmanager IJmeerverbinding Werkmaatschappij Almere-Amsterdam, 2010.
 • Projectmanager lange termijn OV SAAL, Ministerie Van Verkeer en Waterstaat, juni 2008-december 2009.
 • Projectmanager regionale openbaar vervoer visie 2010-2030. SRA, 2008.
 • Projectmanager operationeel model metro. Projectbureau Amsys, 2007/2008.
 • Procesmanager beleidsvisie beheer en onderhoud. SRA, 2007.
 • Coaching en advisering ten behoeve van de Ambitienota OV, BRU, 2007.
 • Kwartiermaker –en later projectmanager- multimodaal regionaal verkeersmodel Noordvleugel. SRA, 2007.
 • Projectmanager Meerjarig Infrastructuur Programma Almere, 2006.
 • Procesmanager bezuiniging RET. Stadsregio Rotterdam, 2005.
 • Projectmanager ombouw Amstelveenlijn. Opdrachtgever SRA, 2006/2007.
 • Procesleiding deskundigencommissie Amsterdam Zuidas. RWS/DNH, 2007.
 • Projectmanager tunnelveiligheid. Stadsregio Amsterdam, 2007.
 • Projectmanager ontwikkeling vervoersprognosemodel Zuiderzeelijn. Projectorganisatie ZZL, 2005.
 • Begeleiding workshops in het kader van financiering infrastructuur (BDU). DGP, 2005.
 • Coaching afdelingshoofd Verkeer gemeente Almere, 2005.
 • Projectmanager aanbesteding stadsdienst Almere. Gemeente Almere, 2004.

 

 • Onafhankelijk auditor OV-Klantenbarometer onderzoek 2018-2022 (steekproefopzet, veldwerkuitvoering, dataverwerking, statistische bewerkingen, toets op plausibiliteit uitkomsten), Goudappel Coffeng.
 • Strategisch adviseur regionaal OV-Toekomstbeeld 2040. MRA, juni 2018-heden.
 • Strategisch adviseur voor het team mobiliteit van de provincie Flevoland, augustus 2017-heden. O.a. geadviseerd over de RegioTaxi, Airport Shuttle luchthaven Lelystad en het regionaal OV-Toekomstbeeld 2040.
 • Senior onderzoeker mobiliteit afdeling V&OR van de gemeente Amsterdam, september 2015-mei 2016. Diverse projecten waaronder monitoringopzet effecten Noord-Zuidlijn, berekeningen N200, vervoerwaarde versnellingslocatie Jan Evertsenstraat, monitoring effecten verkeersingrepen op en rond de Munt.
 • Beleidskader OV/DVM en actieprogramma, Provincie Noord-Holland, december 2016-september 2018.
 • Verkenning verkeersprognoses voor PAS en SWUNG, Provincie Flevoland, december 2015.
 • Advies over de verkeerskundige aspecten van het plan Fort Benoorden Spaarndam, DRO Amsterdam, mei 2012.
 • Ontwerp lijnvoeringsvarianten Hollandsebrugalternatief, RRAAM, juli-augustus 2011.
 • Strategisch advies OV-inbreng Structuurvisie 2030+. Gemeente Almere, 2008.
 • Strategisch advies concessie-indeling. Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2007.
 • Toekomstvast OV voor de Meierij. Provincie Noord-Brabant, 2007.
 • Strategisch advies toekomstige concessie-indeling BRU. BRU, 2006.
 • De vervoermarkt geordend en gefinancierd. AVV/RWS, 2005.
 • Oriëntatie regionale netwerken, regio’s Utrecht, KAN, Brabant-Stad, Amsterdam, Rotterdam-Den Haag. RWS/AVV, 2004.
 • Knelpuntbeprijzing en luchtkwaliteit. DGP, 2005.
 • Vervoerwaardestudie Zuidtangent. Provincie Noord-Holland, 2004.