networkHet managen van complexe projecten in een dynamische omgeving omvat veel meer dan louter de projectorganisatie (het samenstellen van het projectteam, het opstellen van een projectplan en beheersen van tijd, geld, voortgang en kwaliteit). Essentieel is dat het project goed wordt geplaatst in de context van de strategische doelen van de organisatie. Hiervoor is inzicht in het krachtenveld en de achterliggende doelen van de actoren nodig. Er dient een relatie opgebouwd te worden met de opdrachtgever en met actoren in de projectomgeving.

Zeker in de complexe wereld van realisatie of verbeteren van OV- infrastructuur spelen vele tegenstrijdige belangen. Zo vindt er bestuurlijk en politiek altijd een afweging plaats tussen de belangen van fiets, auto, voetganger en OV. Zijn vaak de rollen van opdrachtgever van het OV, eigenaar van de infrastructuur en beheerder van de infrastructuur gescheiden en zijn bij het realiseren van vernieuwing van de openbare ruimte veel partijen betrokken (omwonenden, winkeliers, horeca, bedrijfsleven, vervoerders, nuts- en hulpdiensten et cetera).

Verandering

discussie_2Verandering is part of life. Geen project gaat zoals het gepland is. Continue alertheid op proceswijzigingen vormt onderdeel van goed projectmanagement. Hiervoor is de beheerstool van de PDCA-cyclus een handig hulpmiddel: Plan (het maken van een plan), Do (het uitvoeren van het plan), Check (het controleren van de voortgang; vergelijken van plan met realisatie) en Act (het actualiseren en zo nodig bijstellen van het plan).

 

schakel ketting

De enige constante factor in een project is verandering.

mouwen-driehoekmouwen-cirkel